Stödförening för

Permakultur i Nicaragua

                            

Planerade projekt

Det fundamentala projektet är en 10 dagars kurs i permakulturdesign till förmån för flera familjer i Las Pavas. Detta projekt var tänkt att genomföras under 2010 men vi har tyvärr fått skjuta fram det på grund av otillräcklig finansiering. Målet för projektet är bland annat att diskutera tekniker som gör att även de som har lite jordbruksmark till förfogande kan utnyttja den maximalt samtidigt som de minskar sin negativa miljöpåverkan. Dessa kunskaper kan inom ett par månader resultera i ökade inkomster för de fattiga bönderna. På längre sikt kan tillämpning av kunskaperna ge dem stabila inkomster och göra det möjligt att skicka sina barn till skolan och göra nödvändiga investeringar på gården. Kursen kommer att utformas så att alla medverkande även får lära sig att instruera grannar och vänner och därmed sprida kunskapen i Las Pavas och till andra byar.  Dessutom är det tänkt att invånarna i slutet av kursen gör en problemanalys av området de bor i och diskuterar idéer för framtida projekt.

 

 

Det krävs omkring 40 000 kronor för att kursen ska kunna gå av stapeln. Pengarna ska bland annat täcka mat och husrum åt alla deltagare på en lantbruksskola där kursen ska hållas samt betalning av två erfarna lärare från permakultur-institutet IMAP i Guatemala.

 

Andra teman som har diskuterats med  invånarna i Las Pavas.

 

·         Ekologiska byggnadstekniker

Många hus i las Pavas är i undermåligt skick eftersom de importerade material som oftast används är dyra. Lokalt tillgängliga material som lera och bambu kan ge trevliga och högst funktionella hus men kunskap om dessa alternativa byggnadstekniker saknas bland las Pavas invånare. Cob t.ex. är en teknik där man bygger med lera, sand och halm vilket är extremt billigt i materialkostnader och ger trivsamma hus som är både hållbara och säkra. Tillvägagångssättet är emellertid relativt arbetskrävande vilket knappast är ett bekymmer på den nicaraguanska landsbygden där arbetskraft är billig i förhållande till material.

       

 

       

  • Biodling

Är en vinstgivande verksamhet som i princip inte kräver mer än tillgång till ett par kvadratmeter jord för att starta. Dessutom kan en ökad biodling bli ett incitament för att plantera fler träd som ger nektar. En aktuell marknadsundersökning visar att det finns underskott av lokalt producerad honung i Chontales.

 

  • Rättvis ekonomi och småföretagande

Om permakultur kursen inspirerar bönderna att producera nya grödor vill de kanske gå samman och bilda ett kooperativ för att för att vara bättre rustade på marknaden. Vid intresse kan information om rättvisemärkt och ekologisk odling ordnas. Assistans kan ges till dem som vill ställa om sina gårdar för att erhålla certifiering för ekologiskt eller rättvisemärkt.

 

  • Social familjerådgivning och jämställdhet

En utpräglad machokultur där kvinnor och barn anses vara underordnade mannen gör att en stor del av befolkningen står helt utan möjlighet att utbilda sig eller ens delta i samhällsdebatten. Studiecirklar i jämställdhet där även män inbjuds att diskutera könsroller har på många håll visat sig vara effektiva för att skapa förståelse och respekt för kvinnor och barns rättigheter.

 

  • Matvanor och nutrition

Trots den mångfald av frukter och grönsaker som det tropiska klimatet erbjuder lider många av undernäring. Barn är särskilt hårt drabbade och ett förslag som har diskuterats inom C.I.P.P. är att anordna en studiecirkel för föräldrar där grundläggande råd om skötsel av barn diskuteras. 

  

Vilka teman det kan bli frågan om beror på vad byborna är intresserade av. Alla projekt utformas i nära samarbete och dialog med de boende i las Pavas enligt de uppslag som kommer fram i enkäter.

 

I allt samarbete med byborna strävar C.I.P.P. efter att se till bybornas egen förmåga att förändra sin situation. Utgångspunkten är därför alltid att skapa varaktig förändring genom folkbildning istället för att bara skänka materiella saker som riskerar att försätta byborna i en beroendeställning. PERMANIC planerar att stödja byn så länge behov finns men målet är att på sikt arbeta för ett samhälle där stödorganisationer av den här typen inte behöver finnas.

       

     Att bygga med cob är arbetskrävande men roligt!

 

 

Hebbe © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sfpin.org