Stödförening för

Permakultur i Nicaragua

2010

Från den 28 September till den 1 Oktober genomförde CIPP en kurs i ekologisk odling till förmån för 20 bondefamiljer från området Las Pavas. Projektet blev en succé och bönderna gladdes åt att ha lärt sig nya sätt att bruka jorden som är både billigare och bättre för miljön.

 

Projektet började förberedas redan i slutet på Augusti genom en rad möten för att höra Las Pavas-bornas önskemål och idéer samt informera om permakultur och CIPP´s verksamhet. På bybornas begäran ansökte CIPP om pengar från PERMANIC för att anordna en kurs i ekologiskt jordbruk. Vi i PERMANIC beviljade villigt bidraget eftersom det gick i linje med föreningens stadgar och motsvarade bybornas önskemål. När CIPP fått klartecken från Sverige började de informera om kursen och bjuda in familjerna. Intresset översteg dock antalet platser på kursen vilket tvingade dem att göra ett urval. En representant per familj utsågs och deltagarna valdes ut så att hälften av deltagarna var kvinnor.

       

Kurs i eko-jordbruk

Kursen anordnades på La Esperanzita som är Nicaraguas första ekologiska bondgård och har över 25 års erfarenhet av hållbart tropiskt skogs- och jordbruk. Där fick deltagarna se många beprövade sätt att odla i praktiken. Efter en grundlig genomgång av hållbarhetens principer fick kursdeltagarna bland annat lära sig att framställa ekologiskt gödningspreparat och medel för insektbekämpning. De ekologiska metoderna jämfördes sedan med sina kemiska motsvarigheter. Slutsatsen blev att det för småbönder ofta är både billigare och effektivare att odla ekologiskt. Under tre dagar varvades teori och praktik och undervisningen var upplagd så att alla deltagare aktivt skulle delta i diskussioner om hur de själva kan tillämpa de nya lärdomarna. Vidare diskuterades vikten av att bevara lokalt anpassat utsäde av traditionella grödor som majs och bönor. En kort introduktion gavs även till alternativa strategier för småbönder att hävda sig på marknaden. Samtliga deltagare tilldelades plantor av icke konventionella fruktträd och ett preparat för biologiskt insektkontroll att ta med sig hem till Las Pavas.

 

      

Uppföljning

Den 14 oktober ordnade CIPP ett möte i Las Pavas där kursen utvärderades och fortsatt arbete planlades. Flera deltagare berättade att de hade anlagt komposter och framgångsrikt använt chili och vitlök för att bekämpa skadeinsekter. Invånarna i Las Pavas utryckte att de kände tillit till CIPP och var entusiastiska inför att delta aktivt i fler projekt. De önskar stärka sin förmåga inom flera områden, däribland kommersialisering av jordbruksprodukter, organisering av kooperativ samt inom specifika jordbruksmetoder av grödor som vitkål, morot, tomat etc. CIPP tog på sig ansvaret att tillsammans med byborna söka både finansiella och andra resurser för att genomföra nya projekt som motsvarar dessa behov. CIPP upplevde att de hade stärkts som organisation och gladdes åt att nu ha fått minst 20 grannar i Las Pavas som har börjat odla ekologiskt!

 

 

Tidigare projekt

PERMANIC hette framtill slutet av 2008 Rio Negros vänner och jobbade riktat mot byn Rio Negro i norra Nicaragua. Eftersom Rio Negros invånare idag får fortsatt bistånd av bl.a. FUMDEC har vi valt att inrikta vårt arbete på byn las Pavas där behovet av stöd är större.

 

Projekt ett

Under första verksamhetsåret 2005 samlades 17 000 kronor in. Parallellt med insamlingen i Sverige började representanter från Rio Negros vänner att kontakta tänkbara samarbetspartner i Nicaragua. Sammanlagt intervjuades ett tiotal lokala organisationer innan beslutet föll på FUMDEC som ansågs bäst lämpade för att anta sig vårt projekt. FUMDEC är en organisation med över 10 års erfarenhet av utvecklingsarbete i drygt 40 olika byar. De har sedan starten gett jämställdhetsfrågor en central roll och flertalet av deras anställda är kvinnor.

Tillsammans med FUMDEC och invånarna i Rio Negro diskuterade vi hur pengarna bäst kunde användas. Ett av de mest överhängande behoven var bristen på dass och därför gavs prioritet åt detta i projektet. Totalt fick 43 familjer material och instruktioner att själva bygga dass och på så sätt minska risken för diarrésjukdomar som är vanliga där man uträttar sina behov i det fria. De familjer som fick material till dass deltog även i ett folkbildningsprojekt. Ett tiotal studiecirklar organiserades i byns skola där ämnen som hälsa, miljö, ekologiskt jordbruk och jämställdhet togs upp.

 

Stärkta av framgångarna från dassprojektet lyckades vi knyta kontakter med en stiftelse i U.S.A. varifrån pengar erhölls till mikrokrediter. 100 dollar vardera till 40 familjer beviljades för att starta en affärsverksamhet. De flesta investerade i sina jordbruk men även andra initiativ som en matservering och en liten butik fick starthjälp av mikrokrediterna. Amorteringarna av lånen går till en fond som invånarna själva förfogar över. I samband med mikrokrediterna bildades ett producentkooperativ med 16 medlemmar varav hälften kvinnor.

          

En studiecirkel om jämställdhet om jämställdhet i Rio Negros skola

 

Projekt två

Andra projektet som Rio Negros vänners finansierade var inriktat på att introducera odling av ingefära som en högavkastande gröda åt det nybildade kooperativet. Ingefära har en längre hållbarhetstid och ger mindre skrymmande säckar än rotfrukten taro som kooperativet hade odlat tidigare. Detta underlättar transporten till marknaden som annars är ett problem i svåråtkomliga byar som Rio Negro och ofta sker med häst. Dessutom kan ingefära växa i lätt skugga vilket gör att man kan inkorporera vissa träd i odlingsmarken som därmed skyddas mot erosion. En kurs i ingefärsodling anordnades i vilken ett annat kooperativ som redan odlar ingefära sedan länge samverkade. Vidare inköptes sättknölar och redskap som behövdes för den nya grödan. Totalt odlades tre hektar upp med ingefära som var färdig för skörd i februari 2008. Intäkterna från skörden gick naturligtvis till kooperativet och skörden inbringade mångdubbelt vad som satsades för att starta projektet! Intäkterna från ingefäran kan nu användas som startkapital för ytterligare investeringar i kooperativets verksamhet.             

                                      

   

 

 

Hebbe © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sfpin.org