Stödförening för

Permakultur i Nicaragua

Vad är permakultur

Permakultur är ett designsystem som började utvecklas under första hälften av 70-talet av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren. Insikten att den rådande samhällsutvecklingen successivt leder till utarmande av livsviktiga resurser genom jordförstöring, överbefolkning, ökande koncentrationer av gifter i miljön etc. inspirerade de båda att utveckla ett instrument för vad som senare kom att kallas hållbar utveckling. Detta designsystem benämndes emellertid permakultur och står för permanent (agri)kultur.[1]Begreppet syftar på en civilisation i vilken livsviktiga förutsättningar kan upprätthållas ”permanent” från generation till generation. Till en början handlade Permakultur framförallt om odling men kom snart att utgöra en vidomfattande strategi för att skapa hållbara livsmiljöer. Permakulturdesign innefattar idag discipliner som vattenförsörjning, arkitektur, stadsplanering, lokal ekonomi etc. Målet med Pemakulturdesign är att skapa ett bärkraftigt samhälle där resurser utnyttjas förnuftigt och människors grundläggande behov tillfredsställs på ett sätt som inte systematiskt försvagar de naturresurser vi är beroende av. 1981 fick Mollison Right Livelyhood Award, även kallat det alternativa Nobelpriset, för att ha utvecklat och spridit konceptet.

 

2008, en 80 år gammal Bill Mollison ger en     permakulturkurs i Panama

 

 

Permakultur är ingen uppfinning utan snarare en kombination av urgammal visdom, traditionell kunskap och modern vetenskap som har stöps om till ett nytt format och åskådliggjorts genom generella riktlinjer. Stöttepelarna i permakultur är tre etiska grundsatser som kan sammanfattas;

·         Omsorg om Jorden

·         Omsorg om människor

·         Rättvis fördelning

Från etiken utgår mer tekniska designprinciper som i praktiken förklarar hur de etiska målen ska uppnås. Dessa principer är allmängiltiga och kan anpassas till alla klimat och kulturer.

Utmärkande för Permakultur är att fokus inte hamnar på speciella tekniker utan på hur dessa kan samverka på bästa sätt.

    

 

Den internationella symbolen för permakultur

 

 

 

 

 

Instruktioner för permakulturdesign har angetts i ett antal böcker av Bill Mollisson och David Holmgren och sedermera även av andra författare. Permakultur lärs också ut bland annat genom 72 timmars kurser enligt ett internationellt vedertaget pensum som ger deltagarna ett certifikat. Den som har genomgått en certifieringskurs och har minst två års erfarenhet inom ett eller flera av permakulturens arbetsområden kan ansöka om ett diplom och erhålla titeln permakulturdesigner. Idag finns ett kontaktnät av permakulturister från alla kontinenter som utbyter erfarenheter, utvecklar konceptet vidare och anpassar det till olika klimat och lokala förutsättningar. Uppkomsten av en global folkrörelse av permakulturaktivister som med avstamp i Permakulturetiken försöker styra samhällsutvecklingen mot hållbarhet inger hopp om att en annan värld är möjlig.

 

Permakulturdesign är ett effektivt redskap för alla samhällssektorer. Det är ett lika användbart instrument för oss i den industrialiserade världen att minska slöseriet med resurser och energi som för bönder i utvecklingsländer att bryta sig ur fattigdomen.[1]Begreppet hållbar utveckling myntades i början på 80-talet men blev allmänt känt först 1987 i och med FN-rapporten Vår gemensamma framtid mer känd som ”Brundtlandrapporten.

                                               

Solen beräknas kunna lysa ytterligare omkring 7 miljarder år och ger i praktiken ett permanent flöde av energi.Inom permakultur utnyttjas solenergin både direkt och indirekt genom till exempel biobränslen, vatten och vindkraft vars ursprungliga energikälla är solen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebbe © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.sfpin.org

Ett exempel på alternativ teknologi; en pedaldriven tvättmaskin